AB SAGAX

  • en
  • sv

Styrelsens ersättningsutskott samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen skall enligt Svensk kod för bolagsstyrning inrätta ett ersättningsutskott som skall bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet skall även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 7 maj 2018 beslutat att den samlade styrelsen fortsättningsvis ska besluta om ersättning till ledande befattningshavare. 

Verkställande direktörens ersättning bereds av styrelsens ersättningskommitté och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande direktören deltar ej i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med övriga ledande befattningshavare i enlighet med av årsstämman fastställda riktlinjer. Överenskommelser med övriga ledande befattningshavare träffas av verkställande direktören i förening med styrelsens ordförande.

Bolaget skall, enligt av årsstämman 2017 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Ersättning till bolagets ledning utgår i huvudsak i form av kontant lön. Ersättning kan utgöras av en kombination av fast och rörlig lön. Den huvudsakliga ersättningen skall utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Det rörliga lönetillägget skall avse kompensation därutöver för arbete som varit synnerligen väl utfört, exceptionell arbetsbelastning eller annan liknande omständighet. Om inte särskilda skäl föreligger skall det rörliga lönetillägget inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Styrelsen skall därutöver årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Uppsägningslön skall uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag skall ej tillämpas. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

AB Sagax styrelse redovisar ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inför varje årsstämma. Inför årsstämman 2018 redovisas att ersättningsutskottets uppfattning är att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare varit i enlighet med riktlinjerna och att bolaget därför tillämpat riktlinjerna korrekt. I ett särskilt yttrande från bolagets revisorer inför årsstämman 2018 uttalar revisorerna att styrelsen och den verkställande direktören för AB Sagax under 2017 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 3 maj 2016 respektive årsstämman den 4 maj 2017.

Styrelsen följer och utvärderar också tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för ledande befattningshavare.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95