AB SAGAX

  • en
  • sv

Bolagsstyrningsrapport

Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 juli 2005. Koden har reviderats dels den 1 juli 2008, dels den 1 februari 2010. Från och med den 1 juli 2008 är koden tillämplig för samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet.

Svensk kod för bolagsstyrning förvaltas av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Enligt koden ska styrelsen årligen i en bolagsstyrningsrapport och på sin webbplats informera aktieägare och kapitalmarknad om hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Sagax följer Svensk kod för bolagsstyrning sedan 2008.

Rapporter

Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2011
Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95