AB SAGAX

  • en
  • sv

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet för Sagax och väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör att fastställa balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer även revisorer. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Protokollen från bolagsstämmorna beskriver de av stämmorna fattade besluten. För närvarande har det med hänsyn till ägarkretsen inte bedömts motiverat att till exempel översätta eller simultantolka bolagsstämman.

Sagax årsstämma 2019 äger rum den 7 maj i Stockholm.

Kallelse 
Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman, arvoden samt val av styrelse 
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottes utvärdering av ersättning till ledande befattning
Styrelsen förslag till beslut om införande av incitamentsprogram
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och/eller överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om fondemission
Information om fondemission av aktier av serie A och serie B i AB Sagax
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter 2019 
Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
Fullmaktsformulär 
Proxy form AGM (in English) 

Här finner du handlingar och protokoll från tidigare bolagstämmor.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95