AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Bolagsstyrning

Sagax ägare styr bolaget direkt eller indirekt genom olika beslutssystem. Under Bolagsstyrning finner Du information om de viktigaste organen för Sagax styrning. Bolagsstyrningsrapporterna redogör härutöver för Sagax väsentligaste bolagsstyrningssystem.

Sedan den 1 juli 2008 är Svensk kod för bolagsstyrning tillämplig för samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95