AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Nyfosa AB. Söderportkoncernen omfattade per den 31 december 2018 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 686 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Ann-Sofie Lindroth, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Nyfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Nyfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 31 december 2018 totalt 365 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 46 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 732 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2018
sep-dec
 2018
sep-dec
Hyresintäkter, Mkr 585   2 607
Förvaltningsresultat, Mkr 285   1 439
Periodens resultat, Mkr 854   3 092
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 142   170
       
   2018
31 dec
  2018
31 dec
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70   365
Hyresvärde, Mkr 674   2 808
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 7 683   46 236 
Uthyrningsbar area, kvm 686 000   1 732 000
Hyresduration, år 5,0   9,7
Ekonomisk vakansgrad, % 4   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 907
  29 729
Kapitalbindning, år 1,5
  7,9
Räntebindning, år 3,2   5,9
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -222   -281
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95