AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Nyfosa AB. Söderportkoncernen omfattade per den 31 mars 2019 totalt 70 fastigheter med en uthyrningsbar area om 689 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Ann-Sofie Lindroth, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Nyfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Nyfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 31 mars 2019 totalt 368 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 49 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 800 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2019
jan-mar
 2019
jan-mar
Hyresintäkter, Mkr 162   723
Förvaltningsresultat, Mkr 79   423
Periodens resultat, Mkr 102   406
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 40   52
       
   2019
31 mar
  2019
31 mar
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 70   368
Hyresvärde, Mkr 683   2 976
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 7 853   49 559 
Uthyrningsbar area, kvm 689 000   1 800 000
Hyresduration, år 4,9   9,7
Ekonomisk vakansgrad, % 5   2
Räntebärande skulder, Mkr 3 786
  34 418
Kapitalbindning, år 1,3
  7,4
Räntebindning, år 3,2   5,2
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -239   -285
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95