AB SAGAX

  • en
  • sv

Joint ventures

Söderport Holding AB

Sagax äger 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Söderport Holding AB. Återstående 50 % av aktierna ägs av Nyfosa AB. Söderportkoncernen omfattade per den 30 juni 2019 totalt 86 fastigheter med en uthyrningsbar area om 759 000 kvadratmeter.

Organisation

Styrelsen i Söderport utgörs av Ann-Sofie Lindroth, Jens Engwall, Johan Hessius och David Mindus. På uppdrag av Söderport ombesörjer Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning av Söderportkoncernen. Fastighetsförvaltningen i Göteborg ombesörjes av Nyfosa. Sagax fastighetschef Urban Sjölund är utsedd till Söderports VD. Samarbetet mellan Nyfosa och Sagax styrs av ett långsiktigt aktieägaravtal enligt vilket parterna har lika stor bestämmanderätt över Söderport.  

Fastighetsförteckning Söderport Fastigheter AB

Hemsö Intressenter AB

Hemsö Intressenter AB samägs med Tredje AP-fonden och har förvärvat 30 % av aktierna i Hemsö Fastighetes AB som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter. Hemsös fastighetsbestånd omfattade den 30 juni 2019 totalt 362 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 52 miljarder kronor och en uthyrningsbar area om 1 831 000 kvadratmeter. Sagax indirekta ägarandel i Hemsö Fastighets AB uppgår till 15 %.

 

SAGAX JOINT VENTURES   
  Söderport   Hemsö
 2019
jan-jun
 2019
jan-jun
Hyresintäkter, Mkr 323   1 492
Förvaltningsresultat, Mkr 171   877
Periodens resultat, Mkr 193   1 364
Sagax andel av förvaltningsresultat, Mkr 85   109
       
   2019
30 jun
  2019
30 jun 
Sagax ägarandel, % 50   15
Antal fastigheter 86   362
Hyresvärde, Mkr 780   3 106
Fastigheternas marknadsvärde, Mkr 9 401   51 614 
Uthyrningsbar area, kvm 759 000   1 831 000
Hyresduration, år 4,8   9,8
Ekonomisk vakansgrad, % 5   2
Räntebärande skulder, Mkr 5 649
  35 638
Kapitalbindning, år 4,6
  7,4
Räntebindning, år 2,1   5,8
Marknadsvärde för räntederivat, Mkr -265   -305
       
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95