AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 30 juni 2019 omfattade fastighetsbeståndet 527 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 931 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena, Stockholm och Helsingfors, motsvarade totalt 53 % av marknadsvärdet och 49 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 655 miljoner kronor respektive 2 537miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 96 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 30 juni 2019.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 76 628 000 25 % 25 %
Helsingfors 72 581 000 24 % 23 %
Finland universitetsstäder 65 330 000 12 % 12 %
Paris 56 255 000 9 % 9 %
Nederländerna 44 245 000 8 % 8 %
Sverige, övrigt 47
407 000
8 % 8 %
Finland, övrigt 145 335 000 9 % 9 %
Övriga Europa 22 150 000 5 % 5 %
Totalt 527 2 931 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95