AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 31 december 2018 omfattade fastighetsbeståndet 512 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 850 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena, Stockholm och Helsingfors, motsvarade totalt 56 % av marknadsvärdet och 51 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 510 miljoner kronor respektive 2 378 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 31 december 2018.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 81 644 000 27 % 28 %
Helsingfors 71 575 000 24 % 22 %
Finland universitetsstäder 62 304 000 11 % 12 %
Paris 48 219 000 8 % 8 %
Nederländerna 33 222 000 7 % 7 %
Sverige, övrigt 47
407 000
8 % 9 %
Finland, övrigt 150 338 000 9 % 9 %
Övriga Europa 20 140 000 5 % 5 %
Totalt 512 2 850 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95