AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Fastighetsbestånd

Den 31 mars 2019 omfattade fastighetsbeståndet 530 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 919 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena, Stockholm och Helsingfors, motsvarade totalt 55 % av marknadsvärdet och 56 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 618 miljoner kronor respektive 2 486 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %.

Nedanstående fördelning avser fastighetsbeståndet per 31 mars 2019.

         
Område Antal fastigheter Uthyrningsbar area, kvm Andel av hyresvärde Hyresintäkt andel
Stockholm 82 647 000 27 % 26 %
Helsingfors 72 583 000 23 % 22 %
Finland universitetsstäder 67 330 000 12 % 12 %
Paris 54 240 000 9 % 9 %
Nederländerna 43 238 000 7 % 7 %
Sverige, övrigt 47
407 000
8 % 8 %
Finland, övrigt 145 333 000 9 % 9 %
Övriga Europa 20 140 000 5 % 5 %
Totalt 530 2 919 000 100 % 100 %
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95