AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Sagax i korthet

Affärsidé

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Mål

Bolagets övergripande mål är att långsiktigt generera högsta möjliga riskjusterade avkastning till bolagets aktieägare.

Strategier i korthet

  • Sagax skall ha ett tydligt fokus på långsiktig tillväxt av bolagets förvaltningsresultat. Långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning från fastighetsinnehavet. 
  • Sagax skall eftersträva hög effektivitet och låg operationell risk i förvaltningen.
  • Sagax skall fortsätta expandera genom kompletteringsförvärv av fastigheter och genom investeringar i befintligt fastighetsbestånd. 

Fastighetsbeståndet

Den 31 december 2018 omfattade fastighetsbeståndet 512 fastigheter med en uthyrningsbar area om 2 850 000 kvadratmeter. De två största marknadsområdena Stockholm och Helsingfors motsvarade totalt 56 % av marknadsvärdet och 51 % av hyresvärdet. Det sammanlagda hyresvärdet och kontrakterad årshyra uppgick till 2 510 respektive 2 378 miljoner kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 95 %. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 29 024 miljoner kronor.

Prognos för 2019

För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 900 miljoner kronor.

Data per 31 december 2018

Fastigheternas marknadsvärde


Fastigheternas hyresvärde

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95